Všeobecné smluvní podmínky

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) stanoví práva a povinnosti mezi Společností a Finančním poradcem vzniklé na základě nebo v souvislosti se Smlouvou o zprostředkování.

2. Předmětem Smlouvy o zprostředkování uzavřené mezi Společností a Finančním poradcem je závazek Finančního poradce vyvíjet činnost směřující ke zprostředkování uzavření smlouvy o zápůjčce mezi Zapůjčitelem a Partnerem a/nebo k získání Partnera, který vyplní údaje a spustí svoji internetovou adresu na subdoméně Společnosti jménoPrijmeni.RychlePujcky.info, a to buď ve verzi „zdarma“ nebo „PROFI“; a závazek Společnosti zaplatit Finančnímu poradci provizi, a to za podmínek a způsobem dále stanoveným ve Smlouvě o zprostředkování a těchto VOP.

2. Vymezení základních pojmů

Finanční poradce. Finančním poradcem se rozumí osoba, která se Společností uzavřela Smlouvu o zprostředkování.

Partner. Partnerem se rozumí každá osoba, která má zájem na základě zprostředkování Finančním poradcem uzavřít smlouvu o zápůjčce se Zapůjčitelem, nebo která vyplní údaje a spustí svoji internetovou adresu na subdoméně Společnosti jménoPrijmeni.RychlePujcky.info, a to buď ve verzi „zdarma“ nebo „PROFI“.

Provize. Provizí se rozumí odměna Finančního poradce za činnosti dle Smlouvy o zprostředkování.

Služba. Službou se rozumí veškeré služby, produkty, internetové stránky včetně jejich obsahu, odkazy, jakož i aplikace určené Finančním poradcům nebo Partnerům, které jsou umístěny na webovém serveru http://vydelatsi.cz/ , http://fastloan.cz/ a odvozených doménách.

Smlouvou o zprostředkování. Smlouvou o zprostředkování se smlouva uzavřená mezi Společností a Finančním poradcem, jak je vymezena v čl. 1.2.

Společnost. Společností se rozumí společnost Klub NEOMEZENE.cz s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 211452, IČO: 017 78 889.

Zapůjčitel. Zapůjčitelem se rozumí osoba poskytující zápůjčku Partnerovi.

3. Činnosti Finančního poradce

1. Závazek mezi Společností a Finančním poradcem vzniká uzavřením Smlouvy o zprostředkování. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností, uzavřením Smlouvy o zprostředkování Finanční poradce vyslovuje souhlas s těmito VOP, výslovně akceptuje veškerá jejich ustanovení a zavazuje se dodržovat pravidla v nich stanovená.

2. Činnosti Finančního poradce směřují k následujícímu:

a) uzavření smlouvy o zápůjčce mezi Zapůjčitelem a Partnerem a/nebo

b) získání Partnera, který vyplní údaje a spustí svoji internetovou adresu na subdoméně Společnosti jménoPrijmeni.RychlePujcky.info, a to buď ve verzi „zdarma“ nebo „PROFI“.

3. Veškeré informace uvedené na webovém rozhraní http://fastloan.cz/ jsou informativního charakteru a Společnost ani Zapůjčitel nejsou povinni na jejich základě žádnou smlouvu ani spolupráci s Partnerem uzavřít.

4. Provize

1. Výše Provize, kterou Společnost vyplatí Finančnímu poradci, se stanoví následovně:

a) za každou uzavřenou smlouvu o zápůjčce mezi Zapůjčitelem a Partnerem dle čl. 3.2.a) náleží Finančnímu poradci Provize ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) ve verzi „PROFI“ a ve výši 350,- Kč (slovy: tři sta padesát korun českých) ve verzi „zdarma“;

b) za každého Partnera, který vyplní údaje prostřednictvím domény Finančního poradce a spustí svoji internetovou adresu na subdoméně Společnosti jménoPrijmeni.RychlePujcky.info, a to ve verzi „zdarma“, náleží Finančnímu poradci Provize ve výši 100,- Kč (slovy: sto korun českých);

c) za každého Partnera, který vyplní údaje prostřednictvím domény Finančního poradce a spustí svoji internetovou adresu na subdoméně Společnosti jménoPrijmeni.RychlePujcky.info, a to ve verzi „PROFI“, náleží Finančnímu poradci Provize ve výši 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých).

Pokud je Finanční poradce plátcem DPH, zahrnuje uvedená Provize DPH v zákonné výši.

2. Kumulace Provizí není možná; za jednoho Partnera náleží Finančnímu poradci jedna Provize, a to i tehdy, když činností Finančního poradce došlo k naplnění více podmínek stanovených v čl. 4.1. výše.  Provize za zajištění spuštění internetové adresy ve verzi „zdarma“ dle čl. 4.1.b) náleží Finančnímu poradci maximálně za devět (9) Partnerů na jedno zajištění spuštění internetové adresy ve verzi „PROFI“.

3. Provize je splatná měsíčně, a to vždy patnáctý (15.) den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém Finančnímu poradci na ní vznikl nárok.

4. Finančnímu poradci nevzniká nárok na Provizi v případě, kdy došlo ke splnění podmínek dle čl. 4.1 až po zániku závazků ze Smlouvy o zprostředkování.

5. Povinnosti Finančního poradce

1. Finanční poradce prohlašuje, že:

a) je plně způsobilý k právnímu jednání a jeho svéprávnost nebyla nijak omezena v rozsahu, který by mu znemožňoval vyslovení souhlasu se Smlouvou o zprostředkování nebo těmito VOP;

b) veškeré údaje, které o sobě při Společnosti poskytl, jsou úplné, pravdivé a správné a zavazuje se udržovat je v platnosti;

c) činnostmi dle Smlouvy o zastoupení neporušuje právní předpisy platné v České republice ani v zahraničí;

d) přebírá nebezpečí změny okolností.

2. Finanční poradce se zavazuje, že:

a) nebude vyvíjet činnost, kterou by z jeho strany došlo k porušení platných právních předpisů České republiky, jakož i předpisů platných v zahraničí;

b) nebude navrhovat Společnosti ani Zapůjčiteli spolupráci s Partnerem, o kterém má pochybnosti, zda je důvěryhodný;

c) nebude Partnerovi účtovat žádnou provizi ani jinou obdobnou odměnu;

d) při jednání s Partnerem sdělí Partnerovi všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ví, tak, aby se Partner mohl přesvědčit o možnosti uzavření spolupráce se Společností nebo Zapůjčitelem, a aby byl Partnerovi zřejmý zájem Společnosti nebo Zapůjčitele spolupráci uzavřít;

e) při jednání s Partnerem nebude zneužívat tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti Partnera, ani jinak nebude vykonávat činnosti obdobné lichvě;

f) zabezpečí důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro činnosti dle Smlouvy o zprostředkování, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné třetí osobě a ani neučiní nic, co by vedlo nebo mohlo vést k jejich zveřejnění;

g) nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Společnost nebo služby ním poskytované, nebude zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást těchto služeb, nebo se i jen pokoušet narušit stabilitu, chod nebo data těchto služeb;

h) nebude Partnerům nabízet služby obdobné Službám, ani jiným způsobem propagovat konkurenční subjekty Společnosti nebo jejich produkty;

i) nebude žádným ani jiným způsobem porušovat práva Společnosti nebo třetích osob.

3. Finanční poradce není oprávněn jakkoli užívat obchodní firmu Společnosti, její ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení či obchodní prvky Společnosti, nežli v podobě, v jaké se vyskytují na webovém rozhraní Společnosti, a k dosažení účelu Smlouvy o zprostředkování. Použití jakýchkoli z výše uvedených prvků jiným způsobem, a to včetně grafických nebo jiných úprav, podléhá předchozímu písemnému souhlasu Společnosti.

6. Práva a povinnosti Společnosti

1. Společnost je, bez ohledu na jiná ustanovení těchto VOP, oprávněna tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit, pokud vyvstane rozumná potřeba. Změna bude Finančnímu poradci oznámena na kontaktní adrese uvedené ve Smlouvě o zprostředkování, přičemž Finanční poradce je oprávněn změnu VOP odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době deseti (10) dnů ode dne doručení informace o změně.

2. Společnost se zavazuje, že:

a) umožní spustit internetovou adresu na své subdoméně Partnerovi, kterého obstará Finanční poradce, pokud tento Partner akceptuje nabídku a smluvní podmínky Společnosti, a pokud mezi Společností a Partnerem nedojde k nepřekonatelné neshodě v dalších významných obsahových náležitostech;

b) bude informovat Finančního poradce na základě jeho požadavku o všech podstatných skutečnostech týkajících se plnění předmětu Smlouvy o zprostředkování;

c) spolu s vyplacením Provize předá Finančnímu poradci přehled skutečností, na základě kterých Finančnímu poradci náleží Provize.

7. Odpovědnost za újmu

1. Společnost nedává Finančnímu poradci žádné záruky ohledně poskytovaných Služeb, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Služeb.

2. Společnost neodpovídá za jakoukoliv přímou či nepřímou újmu či škodu, která Finančnímu poradci vznikne v souvislosti s užíváním Služby nebo jejího obsahu. Pro vyloučení pochybností, Společnost neposkytuje na základě Smlouvy o zprostředkování Finančnímu poradci ani Partnerovi žádné rady ani informace. 

3. Společnost nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv závazky, které vzniknou mezi Finančním poradcem a Partnerem, ani mezi Finančním poradcem a Zapůjčitelem, a to ani v souvislosti s využíváním Služby. Společnost také neručí za splnění povinností vyplývajících z takovýchto závazků pro Finančního poradce nebo Partnera.

4. Společnost v žádném případě nepřebírá žádné záruky ani odpovědnost za řádné a včasné plnění povinností Finančního poradce nebo Partnera.

8. Závěrečná ustanovení

1. Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

2. Pokud se jakékoliv ustanovení těchto VOP později ukáže neplatným nebo neúčinným a toto ustanovení bude plně oddělitelné od ostatních ustanovení těchto VOP, pak taková neplatnost nebo neúčinnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto VOP.

3. Toto znění VOP nabývá účinnosti dne 1. 2. 2014.